برای تماشای تصاویر به اداه مطلب بروید.

تصاویر بارش اولین برف پاییزی سربندان :