در این مطلب نتیجه انتخابات و اسامی شورای سربندان را برای شما آماده کرده ایم.

برای خواندن تعداد آرا و منتخبین به ادامه مطلب بروید.

تعداد آرا ماخوذه هر نامزد:

نتیجه نهایی شمارش آرای شورای سربندان در صندوق 79 برادران و 80 خواهران:

جناب آقای محسن جعفری 1176 رای

جناب آقای حسین جعفری 768 رای

جناب آقای محمد آقا خانزادی 688 رای

سرکار خانم سیده آسیه هاشمی نژاد 333 رای

جناب آقای سید عباس رضوی 338 رای

جناب آقای سید سعید رضوی 302 رای

جناب آقای محمد علی یوسف مارزی 296 رای

جناب آقای علی مشهدی محمدی 289 رای

جناب آقای مقداد رضا زاده 283 رای

جناب آقای حسین شادالویی 264 رای

سرکار خانم فاطمه مرادی 159 رای

جناب آقای سعدی شادالویی 129 رای

سرکار خانم اظرف مرادی 105 رای

به این ترتیب پنج عضو اصلی شورا به ظرح ذیل است:

1-جناب آقای محسن جعفری

2-جناب آقای حسین جعفری

3-جناب آقای محمد آقای خانزادی

4-سرکار خانم سیده آسیه هاشمی نژاد

5-جناب آقای سید عباس رضوی

و اعضای علی البدل شورای سربندان:

1-جناب آقای سید سعید رضوی

2-جناب آقای محمد علی یوسف مارزی

3-جناب آقای علی مشهدی محمدی

منبع : گروه انتخابات ابرشیوه