آدرس : سربندان، خیابان شهدا، بلوار مسجد جامع شمالی

شماره تلفن : 091923422025