آدرس : روستای سربندان، خیابان شهدا

شماره تلفن : 76393953-09331004980