آدرس : روستای سربندان، خیابان شهدا، بعد از پایگاه بسیج

شماره تلفن : 76393374 -

 ۰۹۱۱۶۳۲۵۰۹۴مردانی 

۰۹۱۲۷۹۶۲۷۳۱ جعفری